دبیرستان غیردولتی نخبگان دانش

متوسطه دوم

منطقه 12

هموار کردن مسیر رشد، سعادت و زیبایی هدف ماست.